Hebräer 13

Auslegungen und Betrachtungen

Hebräer 13, 7: Tägliches Manna vom 30. Januar

Hebräer 13, 8: Tägliches Manna vom 28. Dezember

Hebräer 13, 8: Predigt am Neujahrsfest (Gottlob Baumann)